ActualitatQui pagarà l'Impost sobre les hipoteques

Qui haurà de pagar les despeses hipotecàries?

Després de setmanes d’incertesa, el Tribunal Suprem finalment decreta que l’impost a les hipoteques anirà a càrrec dels bancs i no del client, com havia passat durant més de 20 anys. Ens trobem davant de la notícia més important del mes, i possiblement de l’any, sobre la regulació de les hipoteques. Fem cinc cèntims sobre aquest entramat:

Una llei poc clara

Durant més de 20 anys la llei ha estat poc clara. Per una banda, l’article 29, sobre l’adjudicació del pagament d’assumpció de deutes, deia:

Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan.

Posteriorment, a l’article 68 (sobre el subjecte passiu) s’ampliava el reglament, sense tenir capacitat normativa per fer-ho (ja que els reglaments no poden anar més enllà del que diu la llei). El reglament afegia:

Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario. (És a dir, el client)

El Tribunal Suprem rectifica

Després que el Tribunal Suprem hagi recorregut en dues sentències anteriors que el reglament no podia ampliar la norma i que la persona que “en cuyo interés se expidan” feia referència al prestamista, el 16 d’octubre tira enrere una tercera sentència i rectifica en una decisió sense precedents. Aquesta tercera sentència anul·la l’article 68 per ser contrari a la llei i modifica la jurisprudència anterior.

Davant tot això, el Govern decideix modificar l’article 29 i situa al prestamista o banc com a subjecte passiu:

Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan.

Cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista” (És a dir, el banc).

Davant la gran repercussió econòmica i social d’aquesta sentència, el Tribunal decideix que sigui el Ple de la Sala l’encarregat de confirmar o no aquest gir jurisprudencial.

A més de l’impost sobre els Actes Jurídics Documentats, també es posa sobre la taula l’adjudicació de pagament d’altres despeses lligades a l’hipoteca, com les despeses notarials i de registre.

Situació actual

Finalment els partits han acordat una nova Llei de crèdit immobiliari que entrarà en vigor el 14 de desembre de 2018. A partir de la seva aprovació, serà el sector financer qui haurà d’assumir totes les despeses de l’hipoteca, exceptuant la taxació. Per tant, serà el banc qui pagui les despeses de notaria, gestoria, de registre i els Actes Jurídics Documentats (AJD). El client, per tant, només haurà de pagar les despeses de taxació de l’immoble.

No obstant, la reforma està en tramitació i encara podrien haver-hi canvis.

Valoració final

S’ha parlat molt sobre si els bancs repercutiran o no aquestes despeses en el cost de les hipoteques. Al nostre entendre, no hi ha dubte que al final, aquest cost serà repercutit via comissions o via increment del tipus d’interès. Les entitats financeres no son cap ONG, i si donar un préstec te un cost pels bancs, aquests duran accions per recuperar aquets diners.