ActualitatObligacions fiscalsobligaciones fiscales empresas 20 octubre

Obligacions fiscals d’empreses i profesionals en octubre

Com cada trimestre, repassem els impostos que empreses i autònoms han de presentar a la Seguretat Social. L’administració dóna 20 dies després del període de liquidació i quan cau en cap de setmana, s’allarga fins al següent dilluns, en aquest cas, fins dilluns dia 22. Tot i així, és recomanable presentar tots els documents abans del divendres 19 d’octubre.

 

Per evitar sorpreses, s’hauria de presentar els models d’impostos necessaris abans del 19 d’octubre

Aquests són els models a presentar, segons sigui necessari:

 

 • Model 111. Retencions de nòmines, professionals i agricultors.

L’antic model 110, pel qual es declaren les retencions a treballadors i professionals durant el trimestre, és de presentació obligada per a tot tipus d’empresari o societat.

 

 • Model 115. Retencions de lloguers.

Aquelles empreses, professionals o societats que paguin lloguers per immobles urbans com a locals o oficines han de presentar el model 115, amb la declaració de les retencions per lloguers. Queden exempts els lloguers d’habitatge o quan aquests no superin els 900 € anuals al mateix arrendador.

Els clients que no facin la comptabilitat amb Masdeu Assessoria hauran de presentar còpies dels rebuts de lloguer de l’últim trimestre (juliol, agost i setembre).

 

 • Moldel 123. Retencions sobre els dividends, ingressos d’interès i les inversions.

El model 123 és la declaració sobre la qual autònoms, pimes i comunitats de béns que satisfacin rendes del capital liquidin retencions d’ingressos a compte de tres conceptes:

 1. l’IRPF
 2. L’Impost sobre Societats
 3. L’impost sobre la Renda de no residents

En els casos que no es produeixi rendiment de capital mobiliari en l’últim trimestre no serà obligatori la presentació del model 123.

 

 • Model 130. Pagament a compte de la declaració de la renda.

El model 130 és el model oficial per liquidar el pagament a compte de l’IRPF, per a aquells que es trobin en estimació directa. Tots els autònoms i professionals que realitzen una activitat econòmica, ja sigui de forma personal o com a socis de comunitats de béns o civils (excepte que aquestes tributin l’Impost de Societats) han de presentar el model 130.

 

 • Model 303. Liquidació trimestral d’IVA.

El model 303 correspon a la declaració trimestral de l’Impost sobre el Valor Afegit, és a dir, de l’IVA. Es tracta d’un formulari dens però vital en les obligacions fiscals de gran part dels empresaris i professionals.

 

 • Model 349. Declaració d’operacions amb països de la Unió Europea.

El model 349 informa sobre les operacions intracomunitàries com adquisicions i vendes a empreses o professionals d’altres estats membres de la Unió Europea. Els productes i serveis venuts a persones particulars no es consideren operacions intracomunitàries.

 

 • Model 202. Pagament a compte de l’impost de societats.

El pagament fraccionat de l’Impost sobre societats és una obligació tributària per a societats que superin un volum de negoci de 6 milions d’euros (independentment del benefici) o bé les que hagin obtingut un resultat positiu.

 

 • Model 950. Impost sobre pernoctacions en establiments hotelers.

Finalment, el model 950 es tracta de la declaració d’impostos sobre estades en establiments turístics.