Serveis Fiscals

fiscals

Junt amb els serveis comptables, els Serveis Fiscals van ser els primers serveis que vam oferir als nostres clients i són una de les nostres especialitats:

 • Declaracions periòdiques de l’IVA, pagaments trimestrals a compte de la renda, liquidació de retencions de treballadors, professionals, agricultors, lloguers, etc.
 • Declaració anual de l’impost sobre la Renda de les persones físiques, l’impost sobre el patrimoni i l’impost de societats.
 • Estudi i càlcul de l’estimació objectiva (mòduls).
 • Impostos sobre successions i donacions.
  Impost sobre les transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
 • Impostos especials.
 • Impostos sobre activitats econòmiques
 • Impostos municipals.
 • Altes, baixes i modificacions de tot tipus de negocis, i d’obligacions fiscals.
 • Confecció de tot tipus de declaracions i liquidacions.
 • Assistència i representació davant les inspeccions, confecció de recursos, escrits i reclamacions.