Actualitatpresentacion impuestos trimestrales abril 2019

Impostos a presentar aquest abril si ets una empresa o autònom

El 20 d’abril acaba el període per presentar diversos models i pagament d’impostos per part de professionals i empreses. És important tenir-los presents per tal de presentar-los durant el termini marcar i no incórrer en faltes ni multes. Els documents i models que cal presentar són els següents:

 

MODEL 111 – Liquidació de les retencions de les nòmines de professionals i agricultors

El model 111 és el document pel qual empreses i autònoms declaren trimestralment les retencions que s’han dut a terme a treballadors, professionals i empresaris. L’obligació de presentar aquest model està lligat a tot empresari, professional o societat que hagi retingut impostos en:

  • nòmines d’empleats o liquidacions;
  • factures de professionals com assessors, activitats agrícoles o de propietat intel·lectual, entre altres;
  • premis de participació en jocs, concursos i premis;
  • guanys patrimonials per aprofitament forestal en muntanyes publiques.

El termini de presentació del model 111 és dins dels 20 dies naturals després de cada trimestre natural, és a dir, en aquest cas, de l’1 al 20 d’abril.

Cal destacar que en el cas de les grans empreses la presentació del model 111 s’ha de fer cada mes.

 

MODEL 115 – Declaració trimestral de les retencions per lloguers

El model 115 l’ha de presentar tota empresa, professional o societat que pagui el lloguer de locals o oficines, sempre i quan siguin immobles urbans. Queden exclosos els lloguers de habitatge que les empreses paguen als seus treballadors, quan es tractin de lloguers financers (leasing), quan l’import no superi els 900€ anuals a un mateix arrendador o bé quan l’immoble està inclòs al grup 861 (en aquest últim cas, és necessari que l’arrendador ho acrediti mitjançant un certificat a Hisenda).

La presentació del model 115 és trimestral, dins dels 20 dies naturals posteriors a la finalització de cada trimestre, és a dir, en aquest període, fins el 20 d’abril.

 

MODEL 123 – Liquidació de les retencions sobre crèdits i dividends

El model 123 serveix per liquidar les retencions i ingressos a compta de determinats rendiments del capital mobiliari o determinades rentes. Mitjançant aquest model es liquiden les quantitats en concepte de IRPF que estan obligades a retenir. La presentació d’aquest model requereix una prèvia alta censal.

Aquesta declaració s’ha de presentar durant els 20 primers dies naturals després de cada trimestre, per tant, la corresponent a aquest primer trimestre, fins el 20 d’abril.

 

MODEL 130 – Pagament a compte de l’impost sobre la renta

El model 130 correspon a la declaració del benefici de la seva activitat econòmica i pagament del IRPF per part d’autònoms, professionals i societats. El model 130 s’aplica a tota activitat econòmica, incloses les agrícoles, ramaderia, forestal i pesca, que calculen el seu benefici net amb mètode d’estimació directa, tant en modalitat normal com simplificada.

 

MODEL 303 – Declaració trimestral de IVA

El model 303 és un formulari que correspon a la declaració trimestral del IVA. El pagament del IVA és fraccionat, de manera trimestral, amb la diferència del IVA repercutit i l’IVA suportat (que pot ser a ingressar, a cero, negativa a compensar o retornar). L’obligació de presentar aquest model recau en tota societat, autònom, associació, cooperativa o societat civil.

El termini per la presentació del model és entre els 20 següents dies després de la finalització de cada trimestre, per tant, aquest primer trimestre la data límit és el 20 d’abril.

 

MODEL 349 – Declaració d’operacions amb països de la Unió Europea

El model 349 correspon a la declaració informativa d’operacions intracomunitàries, aplicable a aquelles compres i vendes amb altres Estats membres de la Unió Europea. El NIF-IVA s’ha de comunicar a la persona amb qui es realitza l’operació i constar a les factures corresponents.

Per la presentació del model 349, el subjecte ha d’estar donat d’alta en el Registre d’Operacions Intracomunitàries (ROI).

El període de declaració comprendrà les operacions realitzades cada mes natural y es presentarà durant els primers 20 dies del mes següent. Encara que també es podrà presentar cada dos meses, cada trimestre o anual, segons casos específics.

 

MODEL 202 – Pagament a compte del impost sobre societats

El model 202 serveix per efectuar el pagament a compte del impost sobre societats, obligatori per tot professional o empresa que obtingui beneficis amb la seva activitat.

La presentació del model i pagament comprèn els 20 primers dies després de cada trimestre. Per tant, pel que fa a les liquidacions d’aquest primer trimestre, la data límit per presentar el model 202 és divendres, 20 d’abril.

Contacta amb nosaltres per sol·licitar el tràmit d’algun d’aquests models

Com a mesura preventiva, aconsellem disposar de tots els documents a presentar abans del 18 d’abril, per tal d’evitar qualsevol contratemps a l’últim moment.

Pels nostres clients de comptabilitat, recordem que dijous 12 d’abril serà l’últim dia per entregar els documents corresponents. D’aquesta manera ens assegurem que es duu a terme una feina de qualitat. En cas que quedés algun document, s’introduirà posteriorment. Però és important que disposem del gruix dels documents amb suficient antelació.