ActualitatModel 720

Les persones o entitats residents a Espanya que hagin tingut durant 2017 algun tipus de vinculació amb béns i drets situats fora d’Espanya, han de presentar el model 720 amb la corresponent declaració informativa. La presentació d’aquest model és molt important ja que compta amb un règim sancionador molt dur, amb multes mínimes de 10.000€.

Per tant, si disposa de bens o drets situats a l’estranger, és possible que estigui obligat a presentar el model 720. El termini de presentació acaba el 2 d’abril. No presentar aquesta declaració o fer-la fora de termini comporta sancions importants.

Què s’ha de declarar?

  • S’ha d’informar sobre comptes en entitats financeres situades a l’estranger de les que pugui ser titular o simplement autoritzat.
  • S’ha d’informar dels valors, drets, assegurances i rendes, disposades, gestionades o obtingudes a l’estranger.
  • Informar dels bens immobles situats a l’estranger, sempre que el valor en conjunt de tots els immobles superi els 50.000€ independentment del nombre de titulars.

Si va presentar la declaració els anys anteriors, haurà de tornar a presentar-la si el valor dels immobles, valors o depòsits han patit una variació de més de 20.000€ o si ha deixat de ser titular, beneficiari o autoritzat d’algun d’aquests bens.

Quines persones estan obligades?

Les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en aquest territori i les entitats en atribució de rendes, sempre que siguin titulars o autoritzats en comptes a l’estranger amb un saldo superior a 50.000€ en conjunt durant el 2017.

També estan obligats a presentar el model 720 els titulars de valors, accions, fons, assegurances de vida, bens immobles o qualsevol altre actiu situat o dipositat a l’estranger per un import conjunt superior a 50.000€. Cal tenir en compte que l’obligació també s’aplica als autoritzats i aquells que tinguin una petita part (per exemple l’1%) d’un o diversos bens o comptes amb saldo superior a 50.000€.

Encara que el compte estigui tancat o s’hagin venut els immobles, si durant l’exercici del 2017 s’ha sigut titular o autoritzat d’algun d’aquests supòsits, és obligatori presentar la declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger (model 720).

Sancions per no declarar el model 720

La sanció per no presentar el model 720 en cas que hi estigui obligat comporta un mínim de 10.000€ per cada grup de béns i 5.000€ per cada dada o grup de dades.

La sanció per presentar-la fora de termini és de 100€ per dada amb mínim de 1.500€ per cada grup.

A més de la sanció, el fet de no presentar la declaració o fer-la fora de termini podria fer que Hisenda consideri aquests béns són guanys patrimonials no justificats i cobrar per l’IRPF una quota fins al seu tipus màxim marginal o en l’impost sobre societats, encara que aquests béns i drets procedeixin de períodes prescrits.

No dubti en consultar-nos qualsevol dubte que tingui. Quedem pendents de les seves notícies per tal de solucionar aquests tràmits.

Contacti amb nosaltres.

XAVIER MASDEU
Assessor fiscal i Tècnic Tributari nº 1102

El tractament de les seves dades personals i l’enviament de comunicacions per mitjans postals estan ajustats a la normativa establerta per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (B.O.E. 14/12/1999). Les dades de aquest document s’integren en un fitxer automatitzat del que aquesta assessoria és responsable, i li garanteix el seu dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació.