ActualitatReclaracio-renda-2018

Què necessites per presentar la declaració de la renda 2018?

Presentar la declaració de la renda suposa, en moltes ocasions, un procés complex que pot merèixer l’ajuda d’un tècnic tributari. La quantitat de caselles i certa dificultat per entendre la normativa i omplir-les correctament pot convertir-se en un veritable maldecap. Especialment quan es disposen de diverses propietats, es compta amb condicions familiars que puguin desgravar, plans de pensions, herències, etc.

Un técnic tributari és una persona especialitzada en impostos i que coneixerà totes les variables que ens ajudin a reduir la base imposable, evitarà que es produeixi cap error i aconseguirà un major benefici per al contribuent.

Tant si ets client de Masdeu Assessoria com si no, detallem els documents que podries necessitar per que nosaltres o el teu gestor pugui presentar de manera eficient la declaració de la renda 2018:

 

El termini de recepció de declaracions el comencem el 8 de Maig i l’acabarem el  28 de juny. I per tal d’evitar presses i aglomeracions els emplacem a trucar, demanar per Montse o Marta,  PER CONCERTAR DIA I HORA, el més aviat possible.

CONTACTA ARA

 

Documentació mínima per presentar la renda 2018:

 • DNI dels membres de la unitat familiar
 • Declaració de la renda del 2017, si no es va fer al nostre despatx. En cas que l’any anterior no s’hagués presentat, un número de compte bancari per poder demanar l’esborrany.

 

Ingressos i despeses generals

 • Certificats de la feina o de l’atur. De la pensió o la baixa per malaltia o maternitat.
 • Certificats bancaris d’ingressos, lletres del Tresor, Bons, dividends d’accions, etc.
 • En el cas que s’hagi venut accions o participacions necessitem la data i l’import de la compra o de la venda (tant si la societat cotitza en borsa com si no).
 • Ingressos rebuts al 2018: lloguers cobrats, comissions, reintegraments de plans d’estalvi, de pensions, indemnitzacions, etc.

Rebuts o certificats dels donatius efectuats.

 • El descompte en la compra de vehicles Pla Prever/Pive.

 

En relació amb l’habitatge

 • Referència cadastral del vostre habitatge habitual, tant si és de propietat com si viviu de lloguer o al pis d’un familiar.
 • En el cas que s’hagi venut un immoble, finca, pàrquing, etc., necessitem l’escriptura de compra inicial i les despeses de la compra, la data i l’import de la venda, així com les despeses pagades.
 • Rebuts de contribució urbana i l’I.B.I de qualsevol propietat.
 • En cas de pagar hipoteca de l’habitatge habitual, adquirits amb anterioritat al 2013, rebuts de l’exercici 2018 o certificat bancari.
 • En el cas de viure de lloguer, presentar el rebuts de 2018 i contracte.

 

En relació amb la situació familiar

 • En el cas de tenir fills menors de 3 anys i s’hagi cobrat l’ajuda estatal de 100€ mensuals o si s’ha cobrat ajuda de família nombrosa: presentar la relació dels imports i mesos cobrats.
 • Documentació del rendiment dels ingressos dels fills menors de 18 anys.
 • En cas de tenir fills majors de 18 anys que conviuen amb la unitat familiar: justificant dels seus ingressos, o si han fet declaració o l’esborrany. En el cas que no ho sàpiguen, presentar un número de compte al seu nom per demanar el seu esborrany.
 • Justificant de les aportacions a plans de pensions.
 • Rebuts de quotes sindicals i/o a partits polítics.
 • Rebuts de despeses de defensa jurídica, per litigis amb l’empresa on treballa.
 • Altres circumstàncies familiars sobrevingudes al 2018 com els convenis de separació o divorci, canvis de situació civil, canvis en la unitat familiar, per naixements, defuncions, convivència efectiva amb pares o fills, pensions compensatòries a ex-parelles o a fills, variacions de custodia, etc…
 • Qualsevol altre document que cregui que pot tenir algun interès.

 

Si ets empresari/a o professional, o bé si ets propietari/a de béns llogats

 • Pagaments trimestrals (130/131, 303 i 390) si no estan al nostre despatx.
 • Llibres oficials de 2018 (ingressos, despeses, béns d’inversió) si no estan al nostre despatx.
 • Si tributa per mòduls, justificants dels mòduls que afectin al seu negoci, si no estan al nostre despatx.
 • Per agricultors; certificats de les retencions practicades pels clients, justificació de les despeses en gasoil, fertilitzants, bens amortitzables, ets.
 • Pels propietaris d’immobles llogats, certificats dels inquilins amb les retencions practicades, i justificant de les despeses ocasionades per les finques llogades i aquest any especialment DNI dels inquilins.