ActualitatAgencia Tributaria

Obrim el període de presentació de la Declaració de la Renda 2017, fins el 28 de juny

Avui, dilluns 7 de maig, comencem el període de campanya de la declaració de la renda 2017. Els contribuents que vulguin presentar-la, poden contactar amb nosaltres de les 8 del matí fins a les 5 de la tarda mitjançant el telèfon 977 322 797 (demanar per Montse o Marta). El termini de recepció de declaracions l’acabem el 28 de juny. Recomanem concertar dia i hora com més aviat millor per evitar presses i aglomeracions d’última hora.

Si el nostre horari d’oficina no li fos compatible, pot concertar cita fora d’aquesta franja si ens avisa amb antelació.

Qui està obligat a presentar la declaració de la renda?

En termes generals, estan obligats a fer la declaració de la renda tots els contribuents residents a Espanya que percebin més de 22.000 € anuals (sempre que provinguin d’un sol pagador) o bé superiors a 12.000 € anuals (quan provinguin de més d’un pagador).

També s’inclouen rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials (límit de 1.600 €), rendes immobiliàries, rendiments de lletres del Tesor Públic i subvencions per l’adquisició d’habitatges de protecció oficial (límit 1000 € anuals).

S’exclouen les persones que hagin obtingut rendiments de treball, de capital o d’activitats econòmiques/patrimonials que conjuntament no superin els 1.000 € o qui hagi tingut pèrdues patrimonials inferiors a 500 €.

Tota la informació al web de l’Agència Tributària Espanyola.

Documentació necessària per a realitzar la declaració de la renda 2017

A continuació detallem els documents necessaris per presentar la declaració de la renda de 2017.

Treballadors per compte aliena o pensionistes

 • DNI (original o fotocòpia) dels membres de la unitat familiar, dels fills majors de 14 anys i ascendents amb dret a deducció sols el número.
 • La declaració de la renda de l’any anterior (2016) en cas de no haver-la fet al nostre despatx. En cas de no haver-la presentat, el número de compte bancari.
 • Esborrany i/o dades fiscals del 2017, en cas d’haver-lo rebut d’Hisenda.
 • Certificats de la feina o de l’atur, de la pensió o la baixa per malaltia o maternitat.
 • Certificats bancaris d’interessos, lletres del Tresor, Bons, dividends d’accions, etc.
 • Referència cadastral del vostre habitatge habitual, tant si és de propietat, com si viviu de lloguer, o en el pis d’un familiar (es pot trobar al rebut municipal de l’IBI).
 • En el cas de vendes d’immobles, finques o pàrquings, necessitem l’escriptura de compra inicial i les despeses de la compra, així com la data i l’import de la venda i les despeses pagades.
 • En el cas de vendes d’accions o participacions en societats, tant si cotitzen en borsa, com si no, necessitem la data i l’import de la compra i la data i l’import de la venda.
 • Qualsevol altre ingrés rebut durant l’any 2017: lloguers cobrats, comissions, reintegraments de plans d’estalvi, de pensions, indemnitzacions, etc.
 • Rebuts de Contribució urbana, IBI. (inclòs de pàrquings, trasters, terrenys) dels que sigueu propietaris.
 • En cas de pagar hipoteca de l’habitatge habitual, adquirits amb anterioritat al 2013, rebuts de l’exercici 2017 o certificat bancari.
 • Si viviu de lloguer, rebuts de 2017 i contracte.
 • Si teniu fills menors de 3 anys i heu cobrat l’ajuda estatal de 100 € mensuals, la relació dels imports i mesos cobrats, si heu cobrat l’ajuda de família nombrosa, l’import cobrat.
 • Si teniu fills menors de 18 anys, que hagin obtingut algun tipus d’ingrés, documentació del rendiment corresponent.
 • Si teniu fills majors de 18 anys que conviuen amb la unitat familiar, justificant o conèixer els seus ingressos, si han fet declaració o han confirmat l’esborrany, o en el cas que no ho sàpiguen, un número de compte bancari al seu nom, i còpia del DNI, per poder demanar el seu esborrany.
 • Justificant de les aportacions a plans de pensions.
 • Rebuts de quotes sindicals i/o a partits polítics.
 • Rebuts o certificats dels donatius efectuats.
 • Rebuts de despeses de defensa jurídica, per litigis amb l’empresa on treballa.
 • Altres circumstàncies familiars durant el 2017: Descompte en la compra de vehicles Pla Prever/Pive, convenis de separació o divorci, canvis de situació civil, canvis en la unitat familiar, per naixements, defuncions, convivència efectiva amb pares o fills, pensions compensatòries a ex-parelles o a fills, variacions de custòdia, etc.

Qualsevol altre document que cregui que pot tenir algun interès.

Persones empresàries i/o propietàries de béns llogats

 • Pagaments trimestrals (130/131, 303 i 390) si no estan al nostre despatx.
 • Llibres oficials de 2017 (ingressos, despeses, béns d’inversió) si no estan al nostre despatx.
 • Si tributa per mòduls, justificants dels mòduls que afectin el seu negoci, si no estan al nostre despatx.
 • Per agricultors; certificats de les retencions practicades pels clients, justificació de les despeses en gasoil, fertilitzants, béns amortitzables, ets.
 • Pels propietaris d’immobles llogats, certificats dels inquilins amb les retencions practicades, i justificant de les despeses ocasionades per les finques llogades.